10G201966 - Vaststellen visie Bedrijventerreinen Netwerkstad

De voorliggende visie biedt een heldere analyse van de vraag, van het bestaande en potentiële aanbod, de confrontatie van vraag en aanbod, de programmering en de realisatiestrategie. Daartoe is een heldere definiëring en categorisering van de bedrijventerreinen gerealiseerd, een totaaloverzicht van de (plan)voorraad aan bedrijventerreinen opgesteld, de te verwachten uitgifte in kaart gebracht en een mogelijke matching tussen vraag en aanbod in de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen op Netwerkstad niveau geformuleerd. Deze zogenoemde programmering vormt vervolgens de basis voor een realisatiestrategie. De analyse van vraag en aanbod is in opdracht van de netwerkstad uitgevoerd door bureau Ecorys. Het visiedeel is in coproductie met hetzelfde bureau opgesteld.

De totale ruimtebehoefte in de Netwerkstad Twente bedraagt tot 2020 netto 324 ha. In deze behoefte kan worden voorzien door inzet van bestaand aanbod van direct uitgeefbaar terrein, ruimtewinst door herstructurering en inzet van harde plannen. Als “hard” worden beschouwd de plannen met een vastgesteld bestemmingsplan of met een ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage is gelegd en met een goed vooroverlegresultaat met de provincie.

Uitgaande van de geprognosticeerde ruimtebehoefte is er tot 2020 vooralsnog geen noodzaak om bestaande zachte plannen verder te ontwikkelen. In Hengelo betreft het de plannen Pentropsdijk, Kristenbos en Boeldershoek-Oost.  In Borne gaat het om de zachte plannen Buren-De Kluft en Buren – ’t Oldhof. De gemeente Hengelo is mede-initiatiefnemer van de laatste twee plannen. Het bestaande aanbod inclusief ruimtewinst door herstructurering bestaat in Hengelo/Borne uit de locaties Buren-De Veldkamp (26 ha), Oosterveld (14 ha), Westermaat Noord II (Campus en Expres) (12 ha), Twentekanaal en De Molenkamp (resp. 40 en 1 ha ruimtewinst door herstructurering).

Locaties (bestaand en nog te ontwikkelen), gericht op specifieke, thematische invulling (bijvoorbeeld gezondheidszorg en luchthavengebonden bedrijvigheid) zijn niet meegenomen in het totale aanbod van Netwerkstad. Kennispark Twente en Hart van Zuid zijn niet inbegrepen omdat deze locaties bedoeld zijn voor vestiging van kantoren en kantoorachtige activiteiten.

Belangrijk element van de realisatiestrategie is het in beeld brengen van de werkelijke ontwikkelingen, zodat herziening van de programmering tijdig kan worden ingezet. Voorgesteld wordt de uitgifte en ruimtevraag jaarlijks te monitoren en de bedrijventerreinenvisie (minimaal) om de drie jaar te herijken. De eerstvolgende evaluatie is gepland in 2013. Op basis van deze evaluatie zal de programmering worden heroverwogen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?