11G200143 - Vaststelling bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark

Het plangebied is gelegen ter plaatse van de spoorlijn Zutphen-Hengelo ter hoogte van de Venderinksweg.
Voor de gronden die binnen dit plan zijn gelegen, vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Buitengebied 1974, dat op 3 december 1974 is vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo en op 10 februari is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Voor de gronden is op 12 maart 2010 tevens het bestemmingsplan Gezondheidspark in werking getreden. De bestemmingsplannen maken de realisatie van het ontwerp voor de voorstadhalte niet mogelijk.

Het ontwerp bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark heeft van 17 december 2010 tot en met 27 januari 2011 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Het ontwerp bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark is op grond van artikel 3.1.1. Bro voorgelegd aan betrokken instanties. Aangezien er geen sprake is van een provinciaal en nationaal belang is het bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark (na overleg met de provincie Overijssel en VROM) niet voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en de VROM-inspecteur. Het Waterschap Regge en Dinkel heeft een reactie ingediend.

Het bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark wordt na vaststelling in de gemeenteraad gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State. Indien er tijdens de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?