11G200415 - Voorbereidingsbesluit Bodemdalingen (11G200415)

Procedureprotocol bodemdalingen
In verband met jarenlange winning van zout op grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede door Akzo Nobel Salt (Akzo) kunnen in verschillende delen in de omgeving van de Boeldershoek bodemdalingen plaatsvinden. Zelfs de vorming van instortingskraters kan daar niet worden uitgesloten. Deze bodemdalingen kunnen gevolgen hebben voor bestaande (bouw)werken in dit gebied. Teneinde te voorkomen dat nieuwe probleemgevallen ontstaan is in overleg met externe partners (Staatstoezicht op de Mijnen, gemeente Enschede, de provincie Overijssel en Akzo) een protocol opgesteld. Dit protocol is op 10 januari 2006 door het college vastgesteld, en wordt sindsdien bij de behandeling van verzoeken om bouw- en aanlegvergunning en omgevingsvergunning in acht genomen.

Voorbereidingsbesluit
Teneinde te voorkomen dat bouwplannen en bepaalde werken en werkzaamheden worden gerealiseerd op plekken waar de bodemverzakking aan de orde is, is het opstellen van nadere voorschriften in de betreffende bestemmingsplannen noodzakelijk. Voor het gebied waar mogelijke bodemdalingen kunnen optreden zullen nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld. In deze nieuwe bestemmingsplannen wordt een regeling opgenomen die bepaalt dat eventuele bebouwing en andere werken en werkzaamheden uitsluitend na het verkrijgen van een ontheffing van B&W kunnen worden opgericht/uitgevoerd. Het verlenen van voornoemde ontheffing is dan alleen mogelijk als het Staatstoezicht op de Mijnen aan de gemeente hierover positief advies geeft. Een zelfde procedure met voorafgaande advisering geldt voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van onder andere ondergrondse leidingen, boringen en het veroorzaken van ontploffingen. Bedoelde regeling is al opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied.

Om nieuwe ongewenste (bouw)werken en werkzaamheden in het gebied te voorkomen stellen we voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied waar zich bodemdalingen zouden kunnen voordoen. Op de verbeelding met nr. NL.IMRO.0164.VB0009-0301 is het gebied aangegeven waarvoor het voorbereidingsbesluit wordt genomen (bijlage 1). Door middel van een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen autonoom (zonder de hiervoor omschreven procedure) op basis van de geldende bestemmingsplannen gerealiseerd kunnen worden. In het aanlegvoorschrift behorende bij het raadsbesluit is aangegeven voor welke werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd (bijlage 2). Er is geen omgevingsvergunning vereist voor werken en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen. Nieuwe ongewenste (bouw)werken en werkzaamheden worden voorkomen en middels de procedure uit het protocol kan een afgewogen beslissing worden genomen op aanvragen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?