11G200528 - Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Expo Business parc

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan Expo Business Parc gewijzigd vast te stellen. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan de inspecteur van VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Vervolgens zal het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Ook wordt de raad gevraagd het beeldkwaliteitplan Expo Business Parc vast te stellen. Het beeldkwaliteitplan dient als richtlijn voor de welstandsadvisering bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen bouwvergunning).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?