11G200542 - Ambities Huisvesting Voortgezet Onderwijs Hengelo

Op 5 november 2009 ondertekenden de 2 schoolbesturen, te weten de Stichting Carmelcollege en de Stichting OSG Hengelo, na overleg met het College van B&W van de gemeente Hengelo, een intentieverklaring om de beroepsgerichte leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en een deel van de theoretische leerweg van het vmbo te huisvesten in één gebouw nabij de wijk Medaillon te Hengelo.

De afgelopen periode is de intentie om het vmbo gezamenlijk in één gebouw nabij de wijk Medaillon te huisvesten nader uitgewerkt. Daarnaast zijn er gedurende het traject een aantal aanvullende huisvestingwensen ingebracht. Over al deze huisvestingprojecten zijn afspraken gemaakt op het gebied van inhoud, financiën en uitvoering. Deze afspraken zijn in de intentieovereenkomst van juli 2011 opgenomen en in het college- en raadsvoorstel nader toegelicht. Na besluitvorming kan de intentieovereenkomst worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst en kan een projectorganisatie worden ingericht die de uitvoering van de nieuwbouw moet realiseren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?