11G200587 - Ontwerp projectbesluit voor Troelstrastraat 109-115

Aanleiding
De eigenaar van het pand aan de Mr. P.J. Troelstrastraat 109-115 heeft het voornemen om het pand te vergroten van 2 naar 6 appartementen. De toe te voegen appartementen zullen worden gerealiseerd door een vergroting van de eerste en tweede verdieping van het pand, hier bovenop zal een nieuwe derde verdieping worden gerealiseerd. De huidige bestemming van het perceel is 'Gemengde doeleinden'. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan 'Vooroorlogse wijken', omdat de Provincie goedkeuring heeft onthouden aan het wonen op dit perceel. Het wonen op zichzelf werd als aanvaardbaar gezien, maar er is destijds niet nagegaan of de mogelijkheid tot realisering van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, voldoen aan de vereisten die uit de Wet geluidhinder voortvloeien.
Het ingediende bouwplan heeft een bouwhoogte van 11,85 meter, dit is in strijd met de in het bestemmingsplan toegestane maximale bouwhoogte van 11 meter.

Omwonenden hebben reeds kenbaar gemaakt bezwaren te hebben tegen het bouwplan. Met name de verdichting aan de kant van de Beukweg wordt als een probleem gezien.

Exploitatieplan
Bij elk besluit om wel of geen projectbesluit te nemen, moet ook een afzonderlijk besluit worden genomen om wel of geen exploitatieplan vast te stellen volgens artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wro. De bevoegdheid tot het wel of niet vaststellen van een exploitatieplan ligt primair bij de gemeenteraad. Hierover zal de raad gelijktijdig met het verlenen van het projectbesluit een beslissing nemen. 

Projectbesluit
Voorgesteld wordt om medewerking te verlenen door middel van een projectbesluit. Een dergelijk besluit bevat een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze is bij de stukken gevoegd. De gemeenteraad dient in te stemmen met het starten van de procedure en het ter inzage leggen van het ontwerp projectbesluit.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?