11G200590 - Vaststellen bestemmingsplan busdoorsteek Pasteurstraat

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan Pasteurstraat gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan Busdoorsteek Pasteurstraat is een partiƫle herziening van het bestemmingsplan Woolder Es. De aanleg van de busdoorsteek wordt mogelijk gemaakt door de bestemming Groen voor een deel te wijzigen in de bestemming Verkeer-verblijfsgebied met de functieaanduiding "openbaar vervoer". Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 24 zienswijzen ingediend. Deze hebben vooral betrekking op zaken die los staan van de ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Indien de raad het plan gewijzigd vaststelt, zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan de inspecteur van VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Zij hebben vervolgens de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven op het plan. Daarna worden de indieners van de zienswijzen op de hoogte gebracht van het besluit van de raad en wordt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Busdoorsteek Pasteurstraat gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State. Indien er tijdens de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan Busdoorsteek Pasteurstraat daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?