11G200619 - Bekrachtiging convenant ontvlechting muziekschool

De Muziekschool en de gemeente Hengelo hebben in het convenant ontvlechting muziekschool afspraken gemaakt over de ontvlechting van muziekschool en gemeente. Met de overdracht van taken (ontvlechting) op het gebied van financiën, personeel en ICT vanaf 1 augustus 2011, komt er een einde aan de ongewenste situatie waarin de gemeente zowel subsidieverlener als dienstverlener van de Muziekschool is. Mede hierdoor zijn in het verleden communicatiestoornissen tussen beide ontstaan. De nieuwe relatie na ontvlechting kenmerkt zich dan ook door transparantie en wederzijdse erkenning van de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden.

De Muziekschool is, gezien de financiële positie van de gemeente bereid invulling te geven aan de financiële taakstellingen. De reeds ontstane onbalans in het financiële perspectief van de Muziekschool heeft geleid tot de conclusie dat maatwerk echter noodzakelijk is. In verband met de heroriëntatie op de ambitie en herinrichting van de bedrijfsvoering van de Muziekschool sprake zijn van een transitieperiode. Er is daarom er voor gekozen tijdens de bedoelde transitieperiode de subsidieverlening voor de jaren 2012 en 2013 de hoogte van het subsidiebedrag van 2011 te handhaven.

Met bovenstaande uitgangspunten als vertrekpunt moet het voorliggende convenant worden gezien als  het hiervoor bedoelde maatwerk. Het convenant ontvlechting muziekschool wordt van kracht na bekrachtiging van het besluit van het college door de raad van de gemeente Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?