11G200631 - Politieke programma’s voor de nieuwe begrotingsopzet

Gerelateerde links

In uw vergadering van 25 januari jl. heeft u besloten tot een nieuwe begrotingsopzet. Achtergrond voor ons voorstel tot wijziging van de opzet was dat zeven jaar werken met de programmabegroting heeft geleerd dat de destijds gekozen programma’s niet tot de gewenste focus op de politieke essentie geleid hebben. Ook werd duidelijk dat het financiële inzicht voor raadsleden niet erg groot was, doordat zowel het autorisatie- als informatieniveau lag bij hele grote programmatotalen. In samenhang daarmee bleek echte politieke sturing lastig.
De essentie van de nieuwe opzet is dat de huidige programmabeleidsbegroting wordt opgesplitst
in twee elementen: de reguliere beleidsbegroting volgens de aloude functionele indeling. En daarbovenop een programmaplan met daarin een beperkt aantal op verandering gerichte politieke programma’s. We merken met nadruk op dat ook de reguliere begroting zich nog steeds kenmerkt door een rijke beleidsinhoud, maar niet direct gericht op verandering. De wezenlijke kenmerken van de politieke programma’s zijn juist de focus op verandering en de daarbij horende flexibiliteit.
In uw besluit van 25 januari jl. staat dat volgende stap tweeledig is:
1. het vaststellen door uw raad van de (meerjaren)begroting 2011-2014 volgens de nieuwe functionele indeling;
2. het kiezen door uw raad van de nieuwe politieke programma’s.

In uw vergadering van 26 april jl. heeft u onderdeel 1 op de agenda gehad. De omgebouwde (meerjaren) begroting 2011-2014 volgens de nieuwe functionele opzet heeft u daarmee vastgesteld.
In dit voorstel leggen wij u onderdeel 2, het kiezen van de politieke programma’s, voor.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?