11G200798 - 1e beleidsrapportage 2011

In de 1e Beleidsrapportage (Berap) 2011 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2011, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen.
De inzichten uit deze Berap leiden op dit moment tot een geprognosticeerd resultaat voor het begrotingsjaar 2011 van afgerond 1,1 mln. negatief. De belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller zijn de te verwachten lagere parkeeropbrengsten (450.000,-), de vorstschade wegen (310.000,-) een lagere rijksbijdrage op het Inkomensdeel algemeen bijstand (500.000,-) en de rijkskorting op de uitvoering WMO (700.000,-). Een forse (incidentele) meevaller van ruim 700.000,- ontstaat door de uitkering aan de aandeelhouders vanuit de verkoop Vennootschap BV (opgericht na verkoop voormalige Essent).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?