11G200824 - Begrotingen 2011 en 2012 GBT

In de (gewijzigde) begroting 2011 is rekening gehouden met de toetreding van de gemeente Losser per 1 januari van dat jaar. Daarnaast is de efficiencytaakstelling ingevuld (door te bezuinigen op personeel van derden). De bijdragen van de gemeenten dalen fractioneel (voor Hengelo met 32.000 euro). In de begroting 2011 was nog met de oorspronkelijke bijdrage rekening gehouden van € 2.113.000,-.

Het GBT geeft aan veel sneller dan verwacht efficiencyvoordelen te kunnen realiseren. In de begroting 2012 van het GBT wordt een taakstelling geraamd van € 550.000,-. De apparaatskosten dalen daardoor van € 26,80 per inwoner in 2010 naar € 22,20 per inwoner in 2012.
De ramingen zijn gebaseerd op een groei van de loonsom van 0% (hierbij wordt het kabinetsbeleid gevolgd) en een prijsstijging van 2,75%.

De strategie van het GBT is gericht op beheerste groei (van het aantal toetredende gemeenten). De productie van de huidige cliënten mag nooit in gevaar komen.
Al met al kan worden ingestemd met de voorliggende jaarstukken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?