11G201047 - Nota Grondbeleid 2012-2016

De gemeenteraad stelt met deze nota de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert.  Samen met de Structuurvisie Hengelo 2030 (raadsbesluiten 3 juli 2007 en 9 september 2008), waarin de ruimtelijke ontwikkeling op hoofdlijnen wordt vastgesteld, geeft de nota aan hoe die ruimtelijke opgave wordt verwezenlijkt. De nota vormt een integrale herziening van de Nota Grondbeleid 2003.  Ten aanzien van de rol bij nieuwe gebiedsontwikkelingen is in de nota een lichte koerswijziging neergelegd. 
Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente Hengelo actief sturing wil blijven geven aan (de kwaliteit van) de ruimtelijke ontwikkeling.  De gemeente wil maximale grip houden op de ruimtelijke ontwikkeling tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s. Hierbij past een actieve en regisserende rol, maar dit hoeft niet altijd te leiden naar de keuze voor een actief grondbeleid. Er zal telkens van geval tot geval worden bezien welke vorm van grondbeleid (actief, faciliterend of passief) en welke hierbij in te zetten instrumenten het beste past bij de te realiseren doelen van het ruimtelijke beleid.  Het grondbeleid wordt aldus situatief bepaald.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?