11G201103 - Verplaatsen bebouwde komgrens Twekkelerweg en vaststellen bebouwde komgrenzen Boortorenweg en Seringstraat

Op de Twekkelerweg is de bebouwde komgrens (volgens de Wegenverkeerswet) op dit moment vastgesteld nabij de aansluiting met de Rougoorweg. De grens van een bebouwde kom dient conform de uitvoeringsvoorschriften uit het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW) te worden gekenmerkt door een naastgelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de vormgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Dit is in de huidige situatie niet het geval. De bebouwde komgrens wordt enkel aangewezen door middel van bebording. Omgevingsfactoren en de infrastructuur wijzigen niet dusdanig dat kan worden gesproken van herkenbare overgang.

In het najaar van 2011 wordt de Twekkelerweg tussen de Breemarsweg en de Petroleumhavenstraat geasfalteerd. Hierbij worden rode fietsstroken aangelegd. Hiernaast begint ter hoogte van de Petroleumhavenstraat een aaneengesloten bebouwing van enige dichtheid en vormgeving. Hierdoor ontstaat een goed herkenbare overgang naar een bebouwde kom conform de uitvoeringsvoorschriften uit het BABW.

Het verplaatsen van de komgrens op de Twekkelerweg heeft tot gevolg dat de Boortorenweg en de Seringstraat buiten de bebouwde kom komen te liggen. In de huidige situatie bevinden de Boortorenweg en de Seringstraat zich binnen de bebouwde kom. Het heeft de voorkeur dat de Boortorenweg en de Seringstraat zich binnen de bebouwde kom blijven bevinden. Om dit te realiseren dienen bebouwde komgrenzen te worden vastgesteld op de Boortorenweg (nabij de Mensinkweg) en op de Seringstraat (nabij de Twekkelerweg).

Het verplaatsen van de bebouwde komgrens op de Twekkelerweg heeft gevolgen voor de maximale toegestane snelheid op het wegvak van de Twekkelerweg tussen de Petroleumhavenstraat en de Rougoorweg. Op dit moment geldt hier een maximale toegestane snelheid van 50 km/ uur. Na uitvoering van voorliggende maatregel, geldt een maximale toegestane snelheid van 60 km/ uur. Aangezien de huidige gemiddelde snelheid van motorvoertuigen op dit wegvak dichter bij 60 km/ uur dan bij 50 km/ uur ligt, wordt door de maatregel de functie, vormgeving en het gebruik van het betreffende wegvak beter op elkaar afgestemd, wat past bij een duurzaam veilige weginrichting. Deze verhoging van de maximale toegestane snelheid wordt per separaat verkeersbesluit geregeld.

Voor het verplaatsen en vaststellen van de komgrens is een raadsbesluit op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 nodig. Hiernaast heeft overleg plaatsgevonden met de politie Twente die kan instemmen de voorliggende maatregel.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?