11G201140 - Jaarverslag en Jaarrekening 2010 OSG

Gerelateerde links

De Stichting OSG Hengelo is een openbare scholengemeenschap welke na de verzelfstandiging per 1 augustus 2008 wordt bestuurd door de algemeen directeur/bestuurder, met de Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan.  In augustus 2011 is de Code Goed Onderwijsbestuur in werking getreden; hierin staan afspraken over verantwoording, openheid en verantwoordelijkheden binnen de school. Strikte scheiding tussen taken en verantwoordelijkheden toezichthouder en bestuur. De Code Goed Onderwijsbestuur houdt in dat er een keuze gemaakt kan worden; de Raad nog slechts te informeren over het jaarverslag en de jaarrekening of deze door de Raad te laten vaststellen. De benoeming van de bestuurder is met de Code Goed Onderwijsbestuur voorbehouden aan de Raad van Toezicht. Met de Stichting OSG vindt momenteel overleg plaats o.a. over de wijziging van de statuten.  Uit de accountantsverklaring blijkt dat de verslaggeving een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting OSG Hengelo per 31 december 2010.
Voorts is de accountant van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010 voldoen aan de financiële rechtmatigheid.
Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat over 2010 afgenomen met € 787.923,00 en bedraagt per 31 december 2010 € 6.329.221,00. Dit negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door enkele grote investeringen in het binnenklimaat, verwarming en de ICT-infrastructuur.
Deze investering zijn na overleg met de Raad van Toezicht  gedaan buiten de begroting van 2010.
Het weerstandsvermogen van 28,4% begeeft zich nog steeds binnen de door het Ministerie van OCW gestelde signaleringsgrenzen van 10% (minimum) en 40%(maximum).
Ook de liquiditeit en de solvabiliteitsratio’s geven aan dat er een gezonde organisatie staat.
De Raad van Toezicht krijgt ieder kwartaal inzicht in de financiële situatie van de Stichting OSG Hengelo door middel van een proef- en saldibalans en een exploitatierekening.  

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?