11G201243 - Vaststelling projectbesluit Troelstrastr. 109-115

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het projectbesluit Troelstrastraat 109-115 vast te stellen. Tegen het ontwerp projectbeluit zijn 6 zienswijzen ingediend binnen de termijn van terinzagelegging. Buiten de termijn van de terinzagelegging zijn 3 zienswijzen ingediend.

Nadat de raad heeft besloten tot vaststelling van het projectbesluit zal het besluit gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Almelo. Tegen deze uitspraak kunnen belanghebbenden hoger beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?