11G201361 - 2e Beleidsrapportage 2011

In de 2e Beleidsrapportage (Berap) 2011 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2011, zowel inhoudelijk als financieel. Naast deze afwijkingen wordt er in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen.
Nieuw is daarbij de rapportage over de 5 politieke programma’s en 2 facetprogramma’s: de raad heeft op 31 mei jl. besloten naast de functionele begrotingsopzet ook te kiezen voor een beperkt aantal op verandering gerichte politieke programma’s en 2 thema’s die de andere programma’s doorsnijden (zgn. facetagenda’s).
De financiële uitkomst van deze 2e Berap 2011 leidt op dit moment tot een geprognosticeerd positief resultaat van € 1.036.000,-. 

Belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn tegenvallers bij parkeeropbrengsten (500.000,-), onderwijs-achterstandenbeleid (340.000,-), tekort huishoudelijke verzorging WMO (350.000,-), leges bouw (300.000,-), bijzondere bijstand en bijstandsverlening (420.000,-) en de algemene uitkering gemeente-fonds (433.000,-).
Er zijn echter ook enkele forse meevallers te melden, te weten bij deelnemingen door afwikkeling verkoop Borssele (1.814.000,-), onderuitputting kapitaallasten (1.400.000,-), WWB-trajecten (500.000,-) en lagere dotatie aan reserve onderwijshuisvesting (395.000,-).

Behandeld in:


 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?