11G201489 - Belastingtarieven 2012

De tarieven voor de begraafrechten, brandweerrechten, havengelden, precario- en toeristenbelasting en de rioolheffing worden niet verhoogd. Ook de parkeertarieven blijven gelijk, maar het tarief van de naheffingsaanslag (bij niet of te weinig betalen) wordt wel verhoogd van € 52,- naar € 54,-.
De belangrijkste tarieven voor het rioolaansluitrecht worden zelfs verlaagd doordat gegevens sneller en accurater kunnen worden verstrekt.
Een aantal tarieven wordt wel verhoogd:
1. de gemiddelde woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgen met 1,4%.
a. De OZB-tarieven zullen stijgen met de inflatiecorrectie van 2,25 %. Daar boven op zal door het verslechterd financieel perspectief als sluitstuk van de financiële opgave het tarief met 1,75 % worden verhoogd. Nu de tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing in beperkte mate of niet worden verhoogd. Daarnaast speelt de hertaxatie een rol in de jaarlijkse tariefsaanpassing bij de OZB. De gemiddelde waardes van woningen en niet-woningen worden lager vastgesteld, waardoor er een hoger OZB tarief wordt doorberekend om dezelfde totaalopbrengst aan OZB te genereren dan in 2011.
b. de Diftar tarieven 2012 worden vastgesteld. Ten opzichte van de in mei gegeven tariefsindicaties op basis van de begroting 2011 stijgt het vastrecht (indicatie € 193,26 met 0,48% naar € 194,28, stijgen de tarieven per lediging voor de containers met restafval met € 0,05 en wijzigen de overige ledigingstarieven niet ten opzichte van de besluitvorming in mei; In het vaste tarief zijn de doorberekende perceptiekosten en een lastenverlichting van € 10 verdisconteerd
c. het tarief voor de rioolheffing blijft € 187,20; de doorberekende perceptiekosten worden in 2012 opgevangen door een gelijktijdige verlaging van de rioolheffing; in 2012 zal er een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan worden opgesteld, waarin de versobering, fasering,  prioriteitsstelling en de resultaten van de zoekrichting nader zijn uitgewerkt; uiteraard zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de tariefsontwikkeling vanaf 2013;
2. de markttarieven stijgen met 2% (conform eerder overleg met de marktbond);
3. de tarieven voor de hondenbelasting worden met 6,6% (€ 4,80 voor de eerste hond) verhoogd om een meeropbrengst van € 30.000 te realiseren;
4. de bouwleges voor een Wabo-vergunning worden met 0,1% verhoogd en andere tarieven vallende onder het regime van de omgevingsvergunning worden aangepast in verband met verhoging van het uurtarief van de vergunning verlenende afdeling;
5. de tarieven voor een Drank- en Horecavergunning en een evenementenvergunning worden            kostendekkend gemaakt; tevens worden andere tarieven, waaronder o.a. de huisvestingsvergunning, de vergunning op grond van de Leegstandswet, winkeltijdenwet, Telecommunicatiewet aangepast in verband met verhoging van de uurtarieven van de behandelende afdeling;
6. enkele andere tarieven in de legesverordening worden aangepast in verband met eerdere besluitvorming (tarieven uittreksels koppelen aan door Rijk bepaald tarief Burgerlijke Stand).

De mogelijkheden om voor kwijtschelding in aanmerking te komen worden enigszins verrruimd. Als vermogensnorm wordt met ingang van 2012 de norm op grond van de wet Werk en Bijstand gehanteerd. Daarnaast kunnen ondernemers ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van de privébelastingen.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?