11G201564 - Vaststelling bestemmingsplan Anninksweg 117

De op het perceel Anninksweg 117 aanwezige woning is gebouwd in afwijking van de bouwvergunning voor het oprichten van de woning. Er is een verzoek om handhaving ingediend. Alvorens over te gaan tot handhaving moet echter eerst onderzocht worden of legalisatie wenselijk en mogelijk is. Legalisatie is niet bezwaarlijk gebleken, maar is op basis van het geldende bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek niet mogelijk. Na onthouding van goedkeuring van het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken is het bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek van kracht gebleven. Omdat op dit perceel nu geen actueel bestemmingsplan van kracht is, is het wenselijk dat er een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. De opgerichte woning wordt ingepast in het bestemmingsplan Anninksweg 117. Met het plan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, maar wordt de bestaande situatie vastgelegd.

Het ontwerp bestemmingsplan Anninksweg 117 heeft van 1 juni 2011 tot en met 12 juli 2011 ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend, echter buiten de termijn. Deze zienswijzen zijn daarom niet ontvankelijk. De indieners van de zienswijzen krijgen wel een inhoudelijk antwoord op hun brieven. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Anninksweg 117 vast te stellen. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?