11G201829 - Woonvisie 2012-2022

Het college heeft in de woonvisie 2012-2022 “verandering brengt kans” haar woonbeleid voor de komende 10 jaar opgenomen. Het college heeft op 19 juli 2011 ingestemd met de concept woonvisie en deze daarna besproken met de buurgemeenten, de provincie, woningcorporatie Welbions en marktpartijen. Deze partijen hebben aangegeven op hoofdlijnen in te kunnen stemmen met de geformuleerde ambities en beleidsopgaven.

De hoofdpunten uit het woonbeleid zijn hierna kort weergegeven.
Ten opzichte van de afgelopen jaren zal de opgave in het woonbeleid steeds meer verschuiven van nieuwbouw naar kwaliteitsverbetering van de bestaande woonwijken. Het nieuwbouwprogramma dat nog wordt voorzien in de komende 10 jaar bestaat uit een verdere uitbreiding van de woningvoorraad met ca. 2.250 woningen en uit een kwaliteitsverbetering van verouderde woningvoorraad door herstructurering. Met de corporatie moeten nog nadere afspraken gemaakt worden over de planning van te slopen woningen en hoeveel woningen en met welke kwaliteit teruggebouwd gaat worden om wijken weer vitaal te maken. Ook hier verschuift de focus steeds meer van sloop naar renovatie van bestaand bezit.

De ambitie is om 70% van het woningbouwprogramma binnenstedelijk te realiseren met extra focus op realisatie in de binnenstad en stadsdeel Zuid. De Hengelose huishoudens worden kleiner, ouder en wisselen vaker van bewonerssamenstelling door nieuwe relatievorming. In de huidige woningmarktsituatie met weinig doorstroming resulteert dit in een nieuwbouwbehoefte de komende jaren vooral voor starters en middeninkomens (belastbaar jaarinkomen tot ca. € 50.000,-), geschikte woningen voor medioren/senioren en woonvormen met zorg. In het bouw- en ontwikkelproces wil de gemeente dat er meer zeggenschap komt voor de eindgebruiker door meer projecten met particulier en/of collectief opdrachtgeverschap. De gemeente wil met ontwikkelaars afspraken maken om levensloopbestendig en energiezuinig te bouwen om woonlasten ook in de toekomst betaalbaar te houden. Dit geldt natuurlijk ook voor eigenaar bewoners in bestaande woningen. De gemeente wil particulieren en verenigingen van eigenaars bewust maken en waar nodig stimuleren te investeren in kwaliteitsverbetering van de woning/ wooncomplex.

In de woonvisie zijn de beleidsuitgangspunten voor de toekomst (hoofdstuk 4) in een vijftal speerpunten beschreven (hoofdstuk 5) en nader uitgewerkt in beleidsthema’s en acties in een globaal uitvoeringsprogramma 2012-2016 (hoofdstuk 6).

Een belangrijk vervolgtraject van de woonvisie is het maken van prestatieafspraken met Welbions, zorginstellingen en evt. marktpartijen o.a. over de uitvoering van de woonvisie waaronder het te realiseren woningbouwprogramma. Vooruitlopend hierop wil het college begin 2012 het woningbouwprogramma 2012-2016 en de prioriteitenlijst woningbouwlocaties 2012 opnieuw vaststellen. In hoofdstuk 7 van de woonvisie is het huidige woningbouwprogramma en prioritering opgenomen.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?