10G202055 - Procesnotitie kerntaken en herontwerp

Op 1 juli 2010 heeft uw raad de discussienota Herontwerp van beleid en uitvoering besproken.
Hierin werd de verwachte omvang van het financieel tekort in kaart gebracht. Deze nota bevatte ook een bundel van voorstellen en ideeën van innovatieteams en organisatie-eenheden die een antwoord konden geven op de financiële taakstelling van de gemeente. Met inachtneming van de eerste reacties vanuit de raad op de voorstellen en ideeën in juli en september heeft het college in september 2010 de notitie Herontwerp van beleid en uitvoering, Uitvoering fase 1: versoberingvoorstellen vastgesteld, als voorstel tot 1e wijziging van de beleidsbegroting 2011 – 2014. Op 10 november jl. heeft uw raad een besluit hierover genomen. Naast de in november door uw raad genomen versoberingbesluiten worden oplossingen om dit oplopende tekort het hoofd te bieden gezocht in de innovatieve sfeer (2e fase herontwerp) en de ambtelijke organisatie (3e fase).

In dit procesvoorstel staat het proces rond de 2e fase, steeds aangeduid als ‘Innoveren en participeren’ centraal.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?