10G200865 - Geurverordening noordrand Hasseler Es

Bij de bouw van de Hasseler Es, circa 30 jaar geleden, is de toen geldende wettelijke afstand aangehouden tot bestaande veehouderijbedrijven in het buitengebied. Op 1 januari 2007 is de wetgeving veranderd en voldoet een bestaande rundveestal op het bedrijf van de familie Haring o.g. Brugger aan de Borgmanweg niet meer aan de reguliere afstandsnorm. De wet geeft de gemeenteraad echter wel de bevoegdheid om in een verordening andere afstandsnormen vast te leggen. Zonder verordening kan Haring o.g. Brugger het bedrijf voortzetten, maar uitbreidingen zijn niet mogelijk; het bedrijf zit ‘op slot’. Nu vraagt de familie Haring o.g. Brugger vergunning om het aantal vrouwelijk jongvee uit te breiden van 32 naar 54 stuks. Zonder verordening kan dat niet. De voorgenomen uitbreiding van jongvee gebeurt in een bestaande stal; de afstand tussen stal en woningen verandert dus niet. De geurhinder zal daarom ook niet toenemen. Daarom wil de gemeente in een verordening de bestaande afstand tussen de rundveestal en de dichtstbijgelegen woning in de Hasseler Es vast leggen als nieuwe wettelijke afstand. Hierdoor kan de vergunning voor de extra dieren worden verleend, maar neemt de hinder niet merkbaar toe. De verordening geldt alleen voor het rundvee. Voor de varkens op het bedrijf blijven de reguliere wettelijke normen gelden.

De concept-verordening is voor inspraak toegestuurd aan de bewoners van de woningen in het gebied waar de verordening betrekking op heeft. <<pm. inspraakreacties>>

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?