11G201103 - Verplaatsen bebouwde komgrens Twekkelerweg

Op de Twekkelerweg is de bebouwde komgrens (volgens de Wegenverkeerswet) op dit moment vastgesteld nabij de aansluiting met de Rougoorweg. De grens van een bebouwde kom dient conform de uitvoeringsvoorschriften uit het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW) te worden gekenmerkt door een naastgelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de vormgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Dit is in de huidige situatie niet het geval. De bebouwde komgrens wordt enkel aangewezen door middel van bebording. Omgevingsfactoren en de infrastructuur wijzigen niet dusdanig dat kan worden gesproken van een herkenbare overgang.

In het voorjaar van 2012 is de Twekkelerweg tussen de Breemarsweg en de Petroleumhavenstraat geasfalteerd. In dit project is bebording ten behoeve van een herkenbare bebouwde komgrens in de Twekkelerweg meegenomen. Voorgesteld wordt om de bebouwde komgrens op de Twekkelerweg te verplaatsen naar de Waarbeek en middels nieuwe komborden in portalen met schrikplanken herkenbaar vorm te geven. De Waarbeek blijft hierdoor binnen de bebouwde kom liggen. Doordat hier aaneengesloten bebouwing van enige dichtheid aanwezig is, omgevingsfactoren wijzigen, en een verkeersdrempel aanwezig is, ontstaat een goed herkenbare overgang naar een bebouwde kom conform de uitvoeringsvoorschriften uit het BABW.

Voor het verplaatsen en vaststellen van de komgrens is een raadsbesluit op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 nodig. Hiernaast heeft overleg plaatsgevonden met de politie Twente die kan instemmen de voorliggende maatregel.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?