11G201584 - Gewijzigd vaststellen beeldkwaliteitplan Kern Zuid

Voor Dalmeden, deelgebied Kern Zuid is een gewijzigd Beeldkwaliteitplan opgesteld. Uitgangspunt voor Dalmeden is dat een hoog ambitieniveau gehanteerd wordt. Het landschap is karakteristiek voor Dalmeden, de bebouwing is volgend. Om de landschappelijke kaders te borgen en te combineren met een zo groot
mogelijke vrijheid voor het bouwen is een beeldkwaliteitsplan noodzakelijk. In Dalmeden worden meerdere
deelgebieden onderscheiden. Elk deelgebied past bij de landschappelijke karakteristieken ter plaatse. Per
deelgebied worden één of soms meerdere beeldkwaliteitsplannen opgesteld. In de beeldkwaliteitplannen
worden de minimale eisen beschreven voor de bebouwing die noodzakelijk zijn om het gewenste eindbeeld
te realiseren. Het beeldkwaliteitplan Kern zuid wordt gebruikt bij de welstandstoetsing van bouwplannen in dit deelgebied van Dalmeden.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?