11G201832 - Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012 – 2041

Warmtenet
Op 11 december 2007 stemde u in met de oprichting van een warmtebedrijf en de realisatie van Warmtenet Hengelo BV. U stelde een krediet beschikbaar van 4 miljoen euro, plus een reserve voor aanloopverliezen van 2 miljoen euro. Het bedrijfsplan voorzag in een sluitende case. Alle investeringen zouden zich op termijn terugverdienen uit eenmalige aansluitbijdragen en de verkoop van warmte en koude.

Ontwikkelingen
Na genoemde besluitvorming is de realisatie van een warmtenet op gang gebracht. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
1. Aansluitingen zijn volgens plan gerealiseerd in Hart van Zuid, het ROC, Metropool, Berflo Es, Veldwijk, Brouwerijterrein, ‘t Groothuis en het Gezondheidspark. In het 1e kwartaal 2012 zullen er 500 woningen zijn aangesloten en 80.000 m2 gebouwen.
2. Er liggen gevorderde plannen voor de aansluiting van gebouwen van Stork en Siemens per 1-9-2013 door de inzet van restwarmte van AkzoNobel.
3. Van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting is een subsidie van 1,5 miljoen euro toegezegd voor het verduurzamen van Eaton als eerste stap in de ontwikkeling van Westermaat Noord. Daarnaast maakt Warmtenet kans op een Europees subsidie van 1 miljoen euro voor de verdere doorontwikkeling in het algemeen. Op 17 april a.s. weten we of de aanvraag wordt afgewezen dan wel opgaat voor de vervolgfase. En eerder is al een subsidiebeschikking ontvangen van 0,8 miljoen  euro voor een Bio-Wkk op pyrolyse-olie van BTG-BTL, draaiende met behulp van een turbine van Opra.
4. Warmtenet Hengelo heeft in de “green deal” tussen het Rijk en de provincie Overijssel een plaats gekregen voor onder andere de inzet van restwarmte van AkzoNobel voor projecten aan de oostkant van Hengelo. De uitwerking daarvan zal in de komende maanden plaatsvinden en worden vertaald in concrete plannen.
5. Tot feitelijke verzelfstandiging in de vorm van een BV is het tot dusver nog niet gekomen. Tussen  provincie en gemeente is afgesproken daarmee te wachten tot een positieve reactie is verkregen van de Europese Commissie op de melding van staatssteun. ‘Brussel’ staat op zich positief tegenover  Warmtenet, maar wil bediend worden met concretere plannen. Het wel of niet beschikbaar stellen van aanvullende kredieten en de daarop gebaseerde investeringsplannen maken daar deel van uit. Afgesproken is om een nieuwe melding te doen zodra de besluitvorming daarover door uw raad heeft plaatsgevonden. De reactie uit Brussel kan dan in de loop van 2012 tegemoet worden gezien.
6. In de afgelopen jaren daalden de aardgasprijzen. Dat werkt, met inachtneming van het nmda (niet meer dan anders principe), door in de verkoopprijzen van warmte en dus ook in de exploitatieprognoses. Daarnaast is er sprake van stagnatie in de bouw. Dat heeft z’n weerslag op  geplande hoeveelheid aansluitingen op het net. Rekening is daarom gehouden met de intussen aangepaste woningbouwprognoses.
7. Zoals in 2011 aan u gemeld is, met het tot dusver gerealiseerde warmtenet, het beschikbaar gestelde krediet van 4 miljoen euro meer dan benut. Voor de verdere uitrol van het warmtenet zullen aanvullende kredieten beschikbaar moeten worden gesteld, waarin de overbesteding vanuit het bestaande krediet wordt meegenomen. Die overbesteding, overigens geheel gedaan in lijn met het door u vastgesteld vigerende bedrijfsplan, beloopt medio maart 2012 een bedrag van 1,7 miljoen euro.

Nieuw bedrijfsplan
Dit alles noodzaakt tot het vaststellen van een nieuw bedrijfsplan: het bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012 – 2041. De ontwikkelingen cq effecten als hiervoor genoemd zijn er in verwerkt. Het verschil met het huidig bedrijfsplan is daarnaast dat er wat betreft de aannames van woning- en utiliteitsbouw gekeken is naar een meer realistisch tijdvak van 10 jaren in plaats van 30 jaren. Dit betekent niet dat we toekomstige woningbouw niet aansluiten; alleen voor het doorrekenen van de haalbaarheid is gekeken naar de eerste 10 jaren. Voor kansrijke projecten die zich in de loop van de jaren aandienen zullen steeds afzonderlijke plannen worden ingediend met bijbehorende businesscases en kredietaanvragen. Daarbij wordt vooral gedacht aan aansluitingen van utiliteitsgebouwen. Dat betekent dat ten opzichte van het vorig plan het accent kan gaan verschuiven van woningen naar niet-woningen.

Het plan bestaat uit:
Deel A: publieksversie, met voorin een samenvatting
Deel B: het feitelijke plan met vooral veel technische én financiële wetenswaardigheden
Deel C: de rekensheets. Dit is het niet-openbare gedeelte (zie voorstel).
Belangrijkste onderdeel van het bedrijfsplan voor de eerstkomende jaren is het primaire net met bijbehorende hardware tussen AkzoNobel en de gebouwen van Siemens, Stork en het ROC. Met de realisering daarvan wordt een belangrijke stap gezet in het proces van verduurzaming. 

AkzoNobel is warm voorstander van toepassing van lage temperaturen gebaseerd op het beschikbare temperatuursniveau van haar restwarmte op 40°C. Warmtenet Hengelo is er voor om dit zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren, mits technisch toepasbaar en financieel haalbaar. Door het systeem van warmte-overdrachtstations is het mogelijk om per deelgebied de temperaturen af te stemmen op de vraag. Voor woningbouwlocaties is 40°C niet toereikend omdat er warm tapwater moet worden geleverd op minimaal 60°C en de meeste afgiftesystemen voor ruimteverwarming tot dusver op een hogere temperatuur zijn uitgelegd.

WNH is met Stork en Siemens in gesprek om hun gebouwen op de lage temperatuur te verwarmen. Indien zij dit mogelijk achten en dit ook vragen aan WNH zijn wij in staat om rendabel een laag temperatuur-net de stad in te leggen. Echter zullen we dan wel voor bijvoorbeeld het ROC de temperatuur  moeten  opwaarderen tot 70°C omdat daar hun afgiftesystemen op zijn gedimensioneerd. Aanpassing daarvan is financieel zeer lastig. Een L(aag)T(emperatuur)-net is dus voor WNH alleen rendabel te maken als er een zekere basisvraag is. Deze basisvraag wordt verzorgd door Stork en Siemens vanuit Stork City. Zij zijn daarin leidend. WNH heeft ook bij deze partijen nadrukkelijk gevraagd om snel met de gewenste temperaturen te komen. Ergo de temperatuursvraag van Stork en Siemens bepaalt welk temperatuurtraject (HT of LT) wordt aangelegd.

Second opinion
Vanwege het hoge investeringspotentieel met bijbehorende risico’s en de gevolgen er van voor de gemeentelijke weerstandscapaciteit van het warmtebedrijf hebben wij Ernst & Young opdracht gegeven een second opinion op het plan uit te voren. Uw raad is daarover bij brief van 14 december 2011, kenmerk 457248, geïnformeerd. Het rapport is uitgebracht op 1 februari jl. en ligt bij de stukken ter inzage.
Het rapport geeft weliswaar geen algemeen afrondend oordeel, maar gelet op de inhoud kan het worden aangemerkt als een steun in de rug voor het bedrijfsplan. Ernst & Young doet een aantal aanbevelingen die het geheel nog kan versterken. Bij dit advies is in een bijlage een overzicht gevoegd van de gedane aanbevelingen door E&Y, voorzien van reacties van onze kant. De belangrijkste hebben betrekking op de inperking van risico’s, zoals het zich (vooraf) verzekeren van contracten en de verzelfstandiging van warmtenet in een BV.

Het voorstel aan u is om in te stemmen met het bedrijfsplan 2012 – 2041 en voor de uitwerking voor de jaren 2013 en 2014 in principe een raamkrediet beschikbaar te stellen van 13,9 miljoen euro bruto. In twee stappen: een eerste tranche van 3,5 miljoen euro voor noodzakelijke investeringen op de korte termijn en voor de reeds gedane investeringen die het eerdere krediet van 4 miljoen te boven gaan. Daarna de tweede tranche van 10,4 miljoen euro zodra er contracten liggen met AkzoNobel, Stork en Siemens. Daar zal in een afzonderlijk raadsvoorstel op worden teruggekomen, zodat er een nieuw moment is van go – no go. Ons college en de directie van WNH zullen binnen het raamkrediet gedetailleerde projectkredieten beschikbaar stellen met het oog op de beheersbaarheid, het vaststellen van afschrijvingstermijnen en een adequate verantwoording. Over ontwikkelingen en afwijkingen zult u tussentijds via beraps en jaarverslagen worden geïnformeerd. Vervolgens zal, zolang er nog geen sprake is van een BV, jaarlijks aan u een voorstel worden gedaan voor benodigde aanvullende kredieten voor de volgende jaarschijf of jaarschijven, afhankelijk van de doorgaande planontwikkeling.

Risicoparagraaf
Het beschikbaar stellen van nieuwe kredieten betekent een verhoging van het risicoprofiel voor de gemeente Hengelo. Voor het bepalen van het risicoprofiel geldt de vergelijking: risicobedrag * kans dat risico zich voordoet = benodigd weerstandsvermogen. De exploitatiesaldi vertonen volgens de haalbaarheidsberekeningen een wisselend patroon. Aanvankelijk positief, daarna een aantal jaren in de min en over 10 jaren definitief in de plus. Cumulatief loopt echter het negatieve exploitatieresultaat maximaal op tot minder dan 0,5 miljoen euro in 2024. Met behulp van het gemeentelijke risicomodel Naris is becijferd dat er vanuit Warmtenet in de loop van de jaren een benodigde extra weerstandscapaciteit ontstaat van 0,6 miljoen euro.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?