11G201932 - Kredietaanvraag realisatie Watertorenpark

Het waterwingebied is één van de belangrijkste entrees aan het spoor aan de oostzijde van Hengelo. De huidige uitstraling sluit niet aan bij het gewenste beeld van het voormalige waterwingebied.

In 2003 is door de raad de ontwikkelvisie “Stad en Milieu Zuidelijke Spoorzone” vastgesteld. Daarin is belangrijk uitgangspunt het realiseren van een “groene wig” vanaf het buitengebied via het plangebied Zuidelijke Spoorzone naar het centrum.  Ter plaatse van het voormalige waterwingebied geeft het geplande watertorenpark daar invulling aan. Tevens moet de wateroverlast binnen het gehele gebied van de Veldwijk als structurerend element aangepakt worden in het nieuwe watertorenpark.
Met onze partner Welbions is een realisatieovereenkomst Veldwijk Noord plus gesloten. Kern van deze over¬eenkomst is de herstructurering van de woonbuurt Veldwijk Noord en de aanleg van het water¬toren¬park. Welbions neemt daarbij voor de woonbuurt de opstalontwikkeling voor haar rekening en de gemeente zorgt voor de herinrichting van de openbare ruimte en de realisatie van de brede school / multifunctionele accommodatie. De realisatie van het watertorenpark is een gezamenlijke aangelegenheid.

Op 14 april 2009 heeft de Gemeenteraad de Nota van uitgangspunten Veldwijk Noord plus vastge¬steld. Onderdeel van de Nota van uitgangspunten Veldwijk Noord plus is de aanleg van het Watertorenpark. Daarvoor is er sinds 15 juni 2011 een onherroepelijk bestemmingsplan en exploitatieplan. Omdat de gemeente met twee eigenaren geen overeenstemming over de aankoop van benodigde gronden kon bereiken, heeft de gemeente een onteigeningsprocedure in gang gezet. Op 28 maart jl. heeft de rechtbank in Almelo het onteigeningsvonnis ten gunste van de gemeente uitgesproken. Tegen de uitspraak heeft één eigenaar cassatie aangetekend.

Indien de Raad in september het gevraagde bouwkrediet verleent, kan de bouw van de brede school en de Multifunctionele Accommodatie in het watertorenpark in maart 2013 starten.

Om tijdig met de uitvoering te kunnen beginnen vragen wij de gemeenteraad nu een uitvoerings¬krediet voor het bouwrijp maken van het park op basis van het voorlopig ontwerp (fase 1). Voor de inrichting van het park (het zogenaamde woonrijpmaken, fase 2 ) zal nog een aanvullend krediet nodig zijn. Zodra het definitief ontwerp gereed is zal hiervoor een voorstel worden gedaan.

Eerder is een planvormingskrediet ter beschikking gesteld voor een bedrag van € 459.000. Voor de uitvoering van het plan wordt nu een uitvoeringskrediet gevraagd op basis van het voorlopig ontwerp.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?