11G202021 - Onderhandelingen Stork t.b.v. Hart van Zuid

Sinds geruime tijd wordt er onderhandeld tussen Stork B.V., mede namens Stork Thermeq, en het Projectbureau Hart van Zuid, namens de samenwerkende partijen in Hart van Zuid.

Een eenmalige financiële compensatie is de gebruikelijke wijze waarop schadeloosstelling bij grondverwervingen plaatsvindt. In onderhavige situatie is echter ook aan de orde bedrijfsverplaatsing. Door de financiële crisis is het  voor bedrijven moeilijk geworden om financiering te verkrijgen voor deze verplaatsingskosten, waaronder nieuwbouw. Tijdens de onderhandelingen is aan de orde gekomen te onderzoeken de mogelijkheid van een langjarige huurvariant voor de te verplaatsen bedrijven van Stork. Om dit te kunnen realiseren biedt de oprichting van een SPV (Special Purphose Vehicle) mogelijkheden.

Omdat deze huurvariant afwijkt van de gebruikelijke wijze waarop compensatie plaatsvindt en er mogelijkerwijze ook sprake kan zijn van gemeentelijke betrokkenheid, wordt om instemming gevraagd voor het doen van nader onderzoek van beide varianten, zodat een objectieve vergelijking mogelijk wordt.

Aan dit nader onderzoek zijn kosten verbonden, die geschat worden op € 190.000,-. Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd om in te stemmen met het verstrekken van een krediet van deze grootte, die kan worden gedekt uit de door het Rijk toegezegde subsidiemiddelen voor de ontwikkeling van de tweede fase Hart van Zuid.

Behandeld in:


 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?