11G202022 - Kredietaanvraag WTC Business District

In 2010 is het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van het WTC Business District vastgesteld. Daarin werd uitgegaan van een stapsgewijze ontwikkeling waarbij eerst het gedeeltelijk gebruik van het bestaande MTS-gebouw gevolgd wordt door een fasegewijze ontwikkeling van het WTC Business District. Voor deze conceptuele aanpak zouden de economische, ruimtelijke en financiële kaders nader worden onderzocht en opgesteld. Op basis hiervan zou een bestemmingsplan worden opgesteld en de uitwerking in bouwplannen plaatsvinden.

Door de huidige economische- en financiële crisis en het uitgebreide aanbod aan kantoren, zowel in Hengelo als in Twente, is er op dit ogenblik nauwelijks animo in de markt om op risico kantoren te ontwikkelen en te realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat de afgelopen periode intensief gezocht is naar de mogelijkheden om toch met het WTC Business District te kunnen starten, vooral ook om daarmee het WTC zichtbaar te maken.

De onderzoeksresultaten leiden ertoe om voor te stellen om in te stemmen met de ontwikkeling van het WTC Business District door upgrading van gedeelten van het MTS-gebouw t.b.v. het WTC (voor een periode van 10 á 15 jaar) en het geschikt maken van de overige ruimte(n) voor tijdelijke verhuur (max. 5 jaar). In dit voorstel wordt hiervoor een krediet gevraagd voor de te maken kosten, groot € 645.000,-. Deze kosten zijn voor de planvorming voor het WTC en de uitvoeringskosten voor herstel en reparatie van de overige bouwdelen op basis van een gefaseerde aanwending.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?