11G202039 - Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 Stichting OSG Hengelo

De Stichting OSG Hengelo is een openbare scholengemeenschap welke na de verzelfstandiging per 1 augustus 2008 wordt bestuurd door de algemeen directeur/bestuurder, met de Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht  heeft de begroting vastgesteld (zie bijlage). De Stichting OSG Hengelo heeft de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 toegestuurd aan de gemeente. Bij de uitgangspunten van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de leerlingenprognoses en de nieuwbouw van het Gildecollege zoals dat door de Raad in september 2011 is vastgesteld. Er is in de meerjarige exploitatie nog geen rekening gehouden met de verhuizing van het Bataafs Lyceum naar de Bataafse Kamp en de aanpassing van ’t Genseler in 2014, omdat hierover nog te veel informatie ontbreekt.
Op pagina 6 van de begroting staat de gehele exploitatie overzichtelijk op hoofdlijnen beschreven.
Deze begroting voldoet aan de richtlijnen van het Rijk. Het accountantskantoor Deloitte heeft een rapport opgesteld waarin staat dat de cyclus van planning en control bij de Stichting OSG goed op orde is (zie bijlage).
De begroting 2012 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 156.000,00. Dit nadelig resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de terugloop van het leerlingenaantal bij de Montessori-vestiging. Het nadelig exploitatieresultaat kan worden opgevangen binnen de algemene reserve van de school. Het weerstandsvermogen in 2012 (28,3%) begeeft zich binnen de door het Ministerie van OCW gestelde signaleringsgrenzen van 10% (minimum) en 40% (maximum). Dit zal ook de komende jaren het geval zijn. Ook de ratio voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat er een gezonde organisatie staat. 

Met ingang van augustus 2010 is de nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs in werking getreden.
In deze wet wordt gesteld dat wanneer sprake is van een Raad van Toezicht bij een stichting voor openbaar onderwijs, het mogelijk is om aan de raad  van de betreffende gemeente geen verantwoordelijkheid te geven voor goedkeuring van een begroting of van een jaarrekening.  
Bij de stichting OSG is sprake van een Raad van Toezicht.  Aan de raad van de gemeente Hengelo zullen binnenkort nieuwe statuten worden voorgelegd, met daarin een voorstel over de verdeling van verantwoordelijkheden Raad van Toezicht en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad. Er zijn meerdere mogelijkheden. Dit vraagt om een fundamentele discussie over de positie van de gemeente ten opzichte van het openbaar voortgezet onderwijs.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?