11G202040 - Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Stichting Scholengroep Primato

De Stichting Scholengroep Primato Hengelo is met ingang van 1 augustus 2008 een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit een 5-tal leden. De Stichting Scholengroep Primato heeft de begroting ingediend. In de uitwerking van de begroting 2012 is uitgegaan van ongewijzigd beleid van de overheid met betrekking tot de brinnummers. Het ministerie van OCW wil de termijn verlengen van 3 naar 5 jaar voor scholen die onder de opheffingsnorm zitten. Hierdoor kunnen de bestaande brinnummers voorlopig worden gehandhaafd. Door een sterk verbeterde planning en controlecyclus is Primato in staat de realisatie adequaat te monitoren. Het dalende aantal leerlingen voor de komende jaren betekent een verdere te verwachten krimp van de organisatie. Dit zal een behoorlijke druk leggen op de organisatie als geheel en de leerkrachten in het bijzonder. Andere oorzaken waardoor de (meerjaren)begroting onder druk zal staan zijn:
* bezuinigingen op passend onderwijs
* de niet realistische "londo"-vergoeding
* afschaffing groeiregeling op schoolniveau
* extra kosten aan de eisen m.b.t. de functiemix
* onderhoud
* personeelsbestand met een hoog gewogen gemiddelde leeftijd
* aflopende bruidsschatregeling
* inkorten salarisschalen

Ondanks bovengenoemde ontwikkelingen wordt er een sluitende begroting 2012 gepresenteerd met een exploitatieresultaat van nihil. De jaren 2013 t/m 2015 sluiten met een klein voordelig exploitatieresultaat. Hierdoor kan het weerstandsvermogen weer langzaam toenemen. Voor onverwachte risico's heeft de Raad van de gemeente Hengelo in haar vergadering van 11 oktober 2011 zich garant gesteld tot een bedrag van  € 500.000,-.

Er wordt tevens een terugblik gegeven over het kalenderjaar 2011. Het gemelde bedrag van 
€ 285.000,- is een te verwachten tekort over het jaar 2011. Dit is een kleine overschrijding t.o.v. de oorspronkelijke begroting van 2011 € 257.068. Dit bedrag wordt opgevangen binnen de reserves van het schoolbestuur. De definitieve jaarrekening zal het schoolbestuur voor 1 juli 2012 aanbieden aan de gemeente.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?