12G200356 - Kantorenvisie Netwerkstad Twente

In navolging van een gezamenlijke bedrijventerreinenvisie is samen met de Netwerkstad partners ook een gezamenlijke kantorenvisie gemaakt. Om de huidige en toekomstige situatie op de kantorenmarkt inzichtelijk te maken is bureau STOGO opdracht gegeven een gedegen analyse te maken, een raming van de vraag naar kantoren te maken en een toekomstbeeld voor de kantorenontwikkeling te schetsen. Voor dit laatste zijn vastgoedpartijen geïnterviewd en heeft een rondetafelgesprek met marktpartijen en intermediaire organisaties plaatsgevonden.
 
De aanbevelingen uit het adviesrapport van STOGO zijn door de werkgroep kantoren van de Netwerkstad vertaald naar concrete beleidvoorstellen. Die beleidsadviezen behelzen afspraken omtrent type kantoorlocaties, plancapaciteit, fasering van plancapaciteit, renovatie en vervangende nieuwbouw, voorwaarden (ver)nieuwbouw en diverse aspecten ten aanzien van de aanpak van leegstand.
Gevraagd wordt om met de nota en het daarop geënte beleid in te stemmen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?