12G200517 - Vaststelling bestemmingsplan Veldwijk Noord - Winkelcentrum

Het bestemmingsplan Veldwijk Noord – Winkelcentrum maakt het mogelijk om aan de westzijde van de Kuipersdijk (ter hoogte van het FBK Stadion) een winkelcentrum, woningen, een tankstation en de daarbij behorende voorzieningen en infrastructuur te realiseren. Het plan heeft van 5 oktober tot en met 15 november 2011 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. In de Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Veldwijk Noord – Winkelcentrum zijn de zienswijzen samengevat en van commentaar voorzien. In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het plan ook voorgelegd aan een aantal vooroverleginstanties. In artikel 6.12 van de Wro is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld dan dient de raad dit expliciet te besluiten. Aan de raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Veldwijk Noord - Winkelcentrum. In dit geval is een exploitatieovereenkomst gesloten zodat afgezien kan worden van het opstellen van een exploitatieplan maar dient de raad wel expliciet te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.
Er wordt voorgesteld het plan gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen uitsluitend ambtshalve wijzingen. De wijzigingen raken geen belangen van gemeente, provincie en rijk. De voorgestelde wijzigingen zijn geen reden om van de Inspecteur VROM en Gedeputeerde Staten een reactieve aanwijzing te verwachten. Daarom wordt voorgesteld om Gedeputeerde Staten en de Inspecteur VROM, in afwijking van artikel 3.8 lid 4 Wro, toestemming te vragen tot versnelde publicatie. Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?