12G200554 - Voorbereidingsbesluit gebied bodemdalingen

In verband met jarenlange winning van zout door Akzo op grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede kunnen in de omgeving van het bedrijventerrein Twentekanaal bodemdalingen plaatsvinden. Deze bodemdalingen kunnen gevolgen hebben voor bestaande (bouw)werken in dit gebied. Om te voorkomen dat nieuwe probleemgevallen ontstaan is in overleg met externe partners (Staatstoezicht op de Mijnen, gemeente Enschede, de provincie Overijssel en Akzo) een protocol opgesteld. De procedure uit het protocol wordt op termijn opgenomen in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan bedrijventerrein Twentekanaal. In het tweede kwartaal van 2012 wordt het college van burgemeester en wethouders voorgesteld in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal en het plan vrij te geven voor vooroverleg en inspraak. Om nieuwe ongewenste werken en werkzaamheden in het gebied te voorkomen dient een voorbereidingsbesluit te worden genomen voor het gebied waar zich bodemdalingen zouden kunnen voordoen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?