12G200662 - Plan van scholen

Voor 1 februari zijn twee aanvragen ontvangen om een nieuwe basisschool in Hengelo op te richten. Een aanvraag van de Stichting Primair Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden en Oost Nederland (SIMON) en een aanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ). Het gemeentelijk aandeel in de procedure is marginaal en bestaat uit toetsing aan de wettelijke regels, namelijk de artikelen 73 t/m 85 van de Wet op het Primair Onderwijs. De school wordt in het Plan opgenomen als de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften. Voldoet de aanvraag niet aan de voorschriften en/of zijn er geen (andere) verzoeken tot schoolstichting binnen gekomen, dan blijft vaststelling van het Plan achterwege. Vaststelling van het Plan is een bevoegdheid van de Raad en moet plaatsvinden vóór 1 augustus 2012.

Stichting SIOZ heeft een aanvraag ingediend die niet voldoet aan de wettelijke vereisten. De aanvraag dient namelijk onderbouwd te worden met prognoses die voldoen aan de eisen conform artikel 75 van de Wet op het Primair Onderwijs. Deze gegevens heeft de Stichting niet aangeleverd, waardoor de aanvraag moet worden afgewezen.

Stichting SIMON heeft wel een volledige aanvraag ingediend, maar bij deze aanvraag is het niet aannemelijk dat aan de wettelijke stichtingsnorm wordt voldaan. Op basis hiervan moet deze aanvraag worden afgewezen.

Na besluitvorming door uw Raad wordt de afwijzing en de motivering daarvan binnen 2 weken gezonden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Artikel 83, vierde lid van de Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat de indiener van het afgewezen verzoek voor 15 augustus een afschrift toegezonden krijgt van het desbetreffende raadsbesluit.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?