12G200809 - Bestemmingsplan Langeler Erve - deelgebied Smederij

Het bestemmingsplan Langeler Erve – deelgebied Smederij is een gedeeltelijke herziening van het uitwerkingsplan Langeler Erve. Dat uitwerkingsplan maakt de realisatie van woningen en bijbehorende infrastructuur mogelijk. Een deel van het uitwerkingsplan is inmiddels gerealiseerd. Een deel van het uitwerkingsplan moet nog worden uitgegeven/verkocht. Bij het maken van een definitieve verkaveling van dat deel is gebleken dat de beoogde achtertuinen gedeeltelijk in de bestemming verkeer en verblijf vallen. Er bestaan geen belemmeringen om de bestemming verkeer en verblijf van deze strook (ongeveer 310 m2) te veranderen in de bestemming wonen. Door het voorliggende plan wijzigt de bestemming verkeer en verblijf in de bestemming wonen. Het ontwerpplan heeft van 5 april tot en met 15 mei 2012 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het plan ook voorgelegd aan een aantal vooroverleginstanties. In artikel 6.12 van de Wro is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld dan dient u dit expliciet te besluiten. Aan u wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Langeler Erve – deelgebied Smederij. In dit geval is een exploitatieovereenkomst gesloten zodat afgezien kan worden van het opstellen van een exploitatieplan. Er wordt voorgesteld het ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen. Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?