12G201175 - Belastingtarieven 2013

De tarieven voor de begraafrechten, havengelden, precario- en toeristenbelasting en de rioolheffing worden niet verhoogd. Een aantal tarieven wordt wel verhoogd:
1.a. Nu het basistarief voor de afvalstoffenheffing wordt verlaagd en de variabele inzameltarieven zodanig  worden vastgesteld dat per saldo de afvalstoffenheffing omlaag gaat, en de rioolheffing gelijk blijft,  zullen de OZB-tarieven reëel stijgen met 7 % door het verslechterd financieel perspectief als sluitstuk  van de financiële opgave. Daarnaast speelt de hertaxatie een rol in de jaarlijkse tariefsaanpassing bij  de OZB. De gemiddelde waardes van woningen en niet-woningen worden lager vastgesteld, waardoor  er een hoger OZB- tarief wordt doorberekend om dezelfde totaalopbrengst aan OZB te genereren als  in 2012.
  b. de Diftar tarieven 2013 worden vastgesteld.
  c.  De legestarieven voor rijbewijzen, trouwen, evenementen en enkele andere legestarieven van  incidentele diensten worden in de Legesverordening verhoogd, terwijl er tarieven worden ingevoerd  voor ontheffingen van parkeerverboden in de blauwe zone.
  d.  het tarief voor de rioolheffing blijft € 187,20; in 2013 zal er een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan  worden opgesteld, waarin de versobering, fasering, prioriteitsstelling en de resultaten van de  zoekrichting nader zijn uitgewerkt; uiteraard zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de  tariefsontwikkeling na 2013;
2. de bedragen en termijnen om de gecombineerde aanslag via automatische incasso te betalen worden  aangepast;
3.  de marktgeldtarieven stijgen met 2% (conform eerder overleg met de marktbond);
4.a. in verband met maximering van de legestarieven voor paspoorten, aktes burgerlijke stand en  aanvragen voor verstrekkingen op grond van de Wet persoonsregistraties worden deze tarieven in overeenstemming gebracht met de vastgestelde maxima;
   b. enkele andere tarieven in de Legesverordening worden aangepast in verband met eerdere  besluitvorming (tarieven uittreksels koppelen aan de door het Rijk bepaalde tarieven Burgerlijke Stand)
   c.  andere tarieven vallende onder het regime van de omgevingsvergunning worden aangepast in  verband met de wijziging van het uurtarief van de vergunning verlenende afdeling.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?