12G201248 - Integraal veiligheidsbeleid 2013 - 2016.

Het college van Hengelo heeft veiligheid als een van haar prioriteiten vastgesteld en heeft de ambitie om in 2014 nog steeds een van de veiligste steden van Nederland te zijn. Om dit te bereiken zijn tal van maatregelen nodig. In dit veiligheidsbeleid voor de periode 2013-2016 is een overzicht gegeven van alle zaken die op het gebied van veiligheid worden uitgevoerd. Het voorziet daarnaast in speerpunten en financiële dekking. De speerpunten zijn:
• Doorontwikkeling van het veiligheidshuis: inzet op de aanpak van veelplegers, huiselijk geweld, aanpak jeugdcriminelen, nazorg voor ex-gedetineerden, multi-problemgezinnen en gebiedsgerichte aanpak;
• Veilige wijken: door opgave gericht te werken, wordt focus aangebracht en inzet gepleegd daar waar dat nodig is. Er is bijzondere aandacht voor de binnenstad met inzet voor veilig uitgaan en cameratoezicht, veilig ondernemen en vermindering aantal diefstallen;
• Integraal toezicht en handhaving: het samen met partners scherp toezien op gevaarlijke en onwenselijke situaties. Echter ook het goed borgen van nieuwe toezichtstaken en bevoegdheden.
• Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: overlast en onveilige situaties zijn vaak effecten van zware criminaliteit zoals illegale hennepteelt en witwaspraktijken. Inzet is om de problemen bij de wortel aan pakken.

De beleidsnota en de genoemde speerpunten vormen het kader waarbinnen de lokale driehoek een twee jaarlijks uitvoeringsprogramma gaat opstellen. In dit uitvoeringsprogramma komen concrete projecten en doelstellingen te staan en wordt voor het eind van 2012 aan het college aangeboden ter besluitvorming. De raad wordt over het uitvoeringsprogramma geïnformeerd.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?