12G201263 - Locatievoorstel skatevoorziening

Op 26 juni 2012 heeft het college besloten om het park Bataafse Kamp aan te wijzen als voorkeurslocatie voor nader uit te werken plannen voor de stedelijke skatevoorziening, als antwoord op het burgerinitiatief van de Stichting Skatevoorzieningen Hengelo.

Aanvankelijk was een tiental locaties in beeld voor het stedelijke skatepark. In de eerste helft van 2012 heeft de sector Wijkzaken de notitie ‘Locatieafweging skatevoorziening Hengelo’ aan het college aangeboden. In deze notitie zijn alle tien de locaties beschreven en de kansen en beperkingen op een rijtje gezet. De afweging is inzichtelijk gemaakt in een matrix, met daarin de afwegingscriteria en een wegingsfactor voor deze criteria. De afwegingscriteria waren onafhankelijk en toepasbaar voor iedere locatie. Uit de afweging kwam het park Bataafse Kamp als meest kansrijke locatie naar voren.

Het college legt dit voorstel nu voor aan de gemeenteraad, met het verzoek hierover een besluit te nemen en met het advies om het voorstel te laten uitwerken in samenhang met andere functies voor verblijf en ontmoeting in dit stadspark. Het college stelt voor, de ontwikkeling in te passen in een bredere ruimtelijke visie op de binnenstad, waarin het park Bataafse Kamp wordt benaderd in samenhang met de Enschedesestraat en het Prins Bernhardplantsoen, waarbij het groene karakter leidend is, en waarbij deze entree van de stad, als één van de belangrijke invalswegen, wordt versterkt.

Uitwerking van het voorstel zal plaatsvinden zowel in ruimtelijke context (inrichting) als in maatschappelijk-sociale context (participatie).
Voorgesteld wordt om het traject van communicatie en participatie op vergelijkbare wijze te organiseren als bij het project Lange Wemen is gedaan. Dit betekent dat randvoorwaarden worden vastgesteld na afzonderlijke gesprekken met betrokkenen en belanghebbenden, en dat het ontwerpproces plaatsvindt in samenwerking en overleg met participanten. Het voorstel voor het participatie- en ontwerptraject is bijgevoegd in de bijlage ‘Vervolgstappen’. Het college vraagt de raad om in te stemmen met dit voorstel.

Behandeld  in:


Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?