12G201311 - Jaarverslag en jaarrekening 2011 OSG

De Stichting OSG Hengelo is een openbare scholengemeenschap welke na de verzelfstandiging per 1 augustus 2008 wordt bestuurd door de algemeen directeur/bestuurder, met de Raad van Toezicht (RvT) als  toezichthoudend orgaan. De Stichting OSG Hengelo heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2011 toegestuurd. In de afgelopen jaren moest conform artikel 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs alsmede de statuten van de stichting de Raad goedkeuring geven aan de  jaarstukken van de stichting. Met ingang van augustus 2011 is  de Code Goed Onderwijsbestuur in werking is getreden. In de Code staan afspraken over verantwoording, openheid en verantwoordelijkheden binnen de school. Strikte scheiding tussen taken en verantwoordelijkheden toezichthouder en bestuur. De Code Goed Onderwijsbestuur houdt in dat er een keuze gemaakt kan worden; de Raad nog slechts te informeren over het jaarverslag en de jaarrekening of deze door de Raad te laten vaststellen. Met de Stichting OSG Hengelo vindt momenteel overleg plaats  over de wijziging van de statuten. Zolang er geen nieuwe statuten door de gemeenteraad zijn vastgesteld, zijn de oude statuten van toepassing. Een eerste discussie over de positie van de gemeenteraad  die opnieuw gedefinieerd dient te worden in de statuten,  is gevoerd met de leden van de Raad. De bevindingen en conclusies van deze discussie  zijn inmiddels besproken met de bestuurder van de Stichting OSG die op korte termijn concept statuten zal aanbieden. De RvT heeft ingestemd met de jaarrekening en het jaarverslag 2011 en biedt deze ter goedkeuring aan aan de gemeenteraad. De accountantsverklaring van de onafhankelijke accountant geeft aan dat de jaarrekening 2011 van de Stichting OSG Hengelo een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2011. Voorts is de accountant van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen aan de financiële rechtmatigheid.
AANWIJZING DAT EEN BESTUUR WELLICHT EEN TE GROTE FINANCIËLE RESERVE AANHOUDT  EEN SCHOOLBESTUUR KAN EEN HOGERE RESERVE AANHOUDEN OMDAT HET BEPAALDE KOSTEN EN RISICO’S VOORZIET. 

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat over 2011 toegenomen met 169.352,00 en bedraagt per 31 december 2011 6.498.596,00. Het vermogen is hoog, echter de inspectie merkt hierover op nadat een onderzoek is gedaan naar rijke scholen: Een hoge kapitalisatiefactor kan duiden op het niet doelmatig inzetten van geld dat bedoeld is voor onderwijs. Een financiële buffer die een waarde heeft van 5% a 10%  is een aanwijzing dat een bestuur wellicht een te grote financiële reserve aanhoudt  Een schoolbestuur kan een hogere reserve aanhouden omdat het bepaalde kosten en risico’s voorziet. 
Het toekomstig financiële beleid van de OSG is erop gericht om een aantal onderwijskundige doelstellingen te realiseren en ook de huisvesting vraagt de nodige aandacht. In de afgelopen jaren heeft de Stichting OSG  Hengelo gespaard voor een investering in het nieuw te bouwen vmbo en de verhuizing van het Bataafs Lyceum naar Bataafse Kamp. (Het laatst gaat niet door) 
Het weerstandsvermogen van 30,9% begeeft zich nog steeds binnen de door het Ministerie van OCW gestelde signaleringsgrenzen van 10% (minimum) en 40%(maximum).
Ook de liquiditeit en de solvabiliteitsratio’s geven aan dat er een gezonde organisatie staat.
De Raad van Toezicht krijgt ieder kwartaal inzicht in de financiële situatie van de Stichting OSG Hengelo door middel van een proef- en saldibalans en een exploitatierekening. 


Het Jaarverslag over het jaar 2011
Het jaarverslag laat zien dat de uitgangspunten van openbaar onderwijs worden gehanteerd door de Stichting OSG  Hengelo. De gemeenteraad heeft vorig jaar gevraagd naar een beter leesbaar verslag, hieraan is hard gewerkt door de Stichting OSG, gezien het nu voorliggende jaarverslag.

Kwantiteiten
Het aantal leerlingen dat de OSG telt, voldoet aan de meerjarenprognoses voor de OSG, behalve bij de aanmeldingen in 2011. Het Montessori Lyceum Twente (MLT) had toen beduidend minder aanmeldingen. Het jaar daarop is dat weer hersteld. De aanmeldingen bij het Bataafs Lyceum vertonen een stijgende lijn, het Gilde College en het Genseler vertonen een lichte stijging.

Kwaliteiten
De OSG biedt een zeer gevarieerd aanbod aan openbaar onderwijs; alle onderwijssoorten worden aangeboden; praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium. Binnen deze leerlijnen wordt aandacht gegeven aan diverse groepen leerlingen, zo is er onderwijs voor hoogbegaafden, tweetalig onderwijs,
thuiswerkvrij onderwijs
De OSG besteedt aandacht aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het jeugdbeleid van de gemeente Hengelo. We noemen:
* verhogen van de ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Het Genseler werkt aan een pilot ouderbetrokkenheid, het MLT heeft ouderplatforms)
* Zorg voor de leerling; de OSG heeft rond de verschillende locaties een Zorgadviesteam ingericht en werkt in deze teams samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk en met de  Jeugdgezondheidszorg
Daarnaast participeert de OSG in een samenwerkingsverband om passend onderwijs te realiseren.
*het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. De OSG werkt aan een doorgaande lijn, vmbo-mbo en vmbo –havo.  De OSG werkt samen met het Bureau Leerlingzaken om verzuim tegen te gaan, heeft onder andere de verzuimkaart ingevoerd. 
Noemenswaardig is het project Peersupport, waarbij oudere leerlingen jongere leerlingen ondersteuning bieden. Dit project stimuleert jongeren om om te zien naar elkaar.  Het project leren debatteren stimuleert de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving en leidt jongeren op tot mondige burgers.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid
De OSG is een vorm van openbaar onderwijs en is dus toegankelijk voor alle leerlingen.
De ouder bijdrage is verlaagd en is nu op vrijwillige basis.

Resultaten
Het eindexamencijfer van de opleidingen is over de afgelopen drie jaren boven gemiddeld.

Behandeld in:

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?