12G201385 - 11e wijziging Beleidsbegroting 2012

In deze 11e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2012. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.
Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen.

Uitzondering op vorenstaande geldt voor de verwerking van de financiële gevolgen van de 2e Beleidsrapportage 2012; deze worden vanwege de omvang van de mutaties en de overzichtelijkheid afzonderlijk aan de raad voorgelegd in de 10e wijziging van de Beleidsbegroting 2012.

De omvang van de wijziging wordt grotendeels bepaald door de verwerking van de onderuitputting kapitaallasten. Deze onderuitputting is een gevolg van het activeringsbeleid van de gemeente Hengelo, waarbij regels zijn vastgesteld over het startmoment van activeren.

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële aspecten in het raadsvoorstel.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?