12G201438 - Benoeming bestuursleden Primato

In 2008 heeft u vijf bestuursleden benoemd voor het bestuur van de Stichting Scholengroep Primato. Van drie leden is de termijn van vier jaar verstreken en deze leden hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Hierover bent u voor de zomervakantie via een brief geïnformeerd. Het bestuur heeft een benoemingsadviescommissie samengesteld, bestaande uit een bestuurslid, een lid van de oudergeleding gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de algemeen directeur. Deze benoemingsadviescommissie heeft het bestuur van de Stichting Scholengroep Primato geadviseerd de onderstaande personen als bestuurlid voor te dragen aan de gemeenteraad. Het betreft de heer Irvin Barnard op voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, mevrouw Tekla van Marle en mevrouw Jessica ter Hofte-Visser op voordracht van het bestuur. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en vraagt u deze 3 personen te benoemen als leden van het bestuur van de Stichting Scholengroep Primato.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?