12G201453 - Voortgangsrapportage Diftar, 1e en 2e kwartaal 2012

De gemeente Hengelo heeft op 1 januari 2012 diftar ingevoerd. Het college heeft de raad toegezegd haar te informeren middels een voortgangsrapportage per kwartaal. Op basis van de cijfers over de eerste zes maanden 2012 wordt geconcludeerd dat diftar zijn vruchten afwerpt. Er is sprake van een structureel financieel voordeel van € 600.000 in de verwerkingskosten. Grondstoffenstromen worden in toenemende mate door de inwoners gescheiden van het restafval.

Op basis van de resultaten kan een volgende stap gezet worden. Het college stelt voor de tarieven in 2013 zodanig aan te passen dat de voorkomer van afval kosten gaat besparen, maar dat de vervuiler hoger kosten in rekening gebracht krijgt.
Het college wil bij de vaststelling van de begroting 2013, de raad voorstellen de tarieven afvalstoffenheffing voor 2013 als volgt aan te passen:
- het vastrecht terug te brengen van € 194,28 naar € 158,04 (stortquotum 200 kg per huishouden)
- aanbieding minicontainers
240 liter grijs: € 7,50
140 liter grijs: € 4,40
240 liter gft: € 2,50
140 liter gft: € 1,45
ondergrondse container (60 liter): € 1,50

Tevens wil het college graag in 2030 het landelijk gestelde doel “Afvalloze samenleving” te realiseren.  Voor de doorontwikkeling en innovatie van het grondstoffenbeleid is daarom een voorstel in voorbereiding waarbij de komende vijf jaar in totaal 1,5 miljoen wordt onttrokken aan de reserve

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?