12G201575 - Begroting 2013 Stichting OSG Hengelo

De Stichting OSG Hengelo is een openbare scholengemeenschap welke na de verzelfstandiging per 1 augustus 2008 wordt bestuurd door de algemeen directeur/bestuurder, met de Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht heeft de begroting vastgesteld (zie bijlage). De Stichting OSG Hengelo heeft de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2017 toegestuurd aan de gemeente.
Bij de uitgangspunten van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de leerlingenprognoses in samenhang met de GPL (Gemiddelde Personeelslast) welke door het Ministerie van OC&W wordt vastgesteld. In de begroting is tevens rekening gehouden met de nieuwbouw van het Gildecollege (het nieuwe gezamenlijke vmbo ) zoals dat door de Raad in september 2011 is vastgesteld. In de meerjarige exploitatie is geen rekening gehouden met de toekomstige aanpassingen / verbouwingen van ’t Genseler. De schooldirecteuren zijn inhoudelijk betrokken bij de opstelling van de meerjarenbegroting. Door een sterk verbeterde planning & control-cyclus is de OSG in staat om de realisatie adequaat te monitoren. Op basis van een onderzoek naar risicomangement zal er een verdere implementatie hiervan binnen de P&C-cyclus plaats gaan vinden.
De begroting 2013 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 607.346,00.
Het voordelig exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de school. Het weerstandsvermogen in 2013 (35,9%) begeeft zich binnen de door het Ministerie van OCW gestelde signaleringsgrenzen van 10% (minimum) en 40% (maximum). Dit zal ook de komende jaren het geval zijn. Ook de ratio voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat er een gezonde organisatie staat.
Diverse interne en externe ontwikkelingen, zoals de bezuinigingen op passend onderwijs, extra kosten m.b.t. de functiemix, inkorting salarisschalen, en geen toereikende aan passingen van de GPL zullen er de oorzaak van zijn dat de (meerjaren)begroting in de toekomst onder druk komt te staan.
 
Met ingang van augustus 2010 is de nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs in werking getreden. In deze wet wordt gesteld dat wanneer sprake is van een Raad van Toezicht bij een stichting voor openbaar onderwijs, het mogelijk is om aan de raad van de betreffende gemeente geen verantwoordelijkheid te geven voor goedkeuring van een begroting of van een jaarrekening. Bij de stichting OSG is sprake van een Raad van Toezicht.Begin 2013 worden nieuwe statuten  voorgelegd aan de Raad. 

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?