11G202097 - Detailhandelsvisie

De Beleidsvisie Detailhandel Hengelo 2006 – 2016 is in november van het jaar 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze detailhandelsvisie geeft onvoldoende antwoorden op beleidsvragen die in de huidige tijd gesteld worden. Voor u ligt de “Detailhandelsvisie Hengelo 2006-2016, geactualiseerde visie 2012” waarin de actuele ontwikkelingen en trends meegenomen zijn. Dit zijn met name de veranderingen in koopstromen, winkelgedrag van de consument, de rol van wijkwinkelcentra en de rol van perifere locaties ten opzichte van de binnenstad.

Online-bestedingen in Nederland nemen toe en er ontstaat een verschuiving van aankopen in de fysieke naar de online-winkel. Branchevereniging Thuiswinkel.org verwacht dat de online bestedingen binnen vijf tot 10 jaar zullen stijgen tot 20% van de totale omzet in non-foodproducten.
Ook vindt er schaalvergroting plaats, door structuur van winkelgebieden, toename van filiaalbedrijven maar ook door een vergroting van het aanbod in bijvoorbeeld supermarkten.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van nieuwe trends en ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op de winkelstructuur in Hengelo.

Dit leidt tot een aangepaste ambitie, strategische lijnen en ontwikkelingen voor de gemeente Hengelo. Deze ambities, strategische lijnen en ontwikkelingen zijn onderverdeeld naar winkelmotief. Zo onderscheiden we Dagelijks, Recreatief en Doelgericht winkelen. In de detailhandelsvisie zijn hier ook zoveel mogelijk locaties aan gekoppeld. In de visie staan de volgende ambities opgenomen:

Dagelijks winkelen: Hengelo kent een structuur van wijkwinkelcentra, buurtwinkelcentra en solitaire supermarkten. Voor de leefbaarheid in de wijken is het van belang dat er dicht bij huis boodschappen gedaan kan worden. Hierbij past een evenwichtige spreiding van het aanbod over de stad.
Recreatief winkelen: De binnenstad is de huiskamer van Hengelo en het belangrijkste recreatieve winkelgebied in Hengelo waar mensen langer gaan verblijven.
Doelgericht winkelen: Winkel voor gericht non-food aankopen kunnen zich vestigen in de clusters Plein Westermaat (regionale functie), Westermaat Zuidwest en Noordelijke Spoorzone.

Deze ambities zijn vervolgens vertaald in strategische lijnen en ontwikkelingen. Deze ambities, strategische lijnen en ontwikkelingen moeten het kader zijn voor de richting welke de gemeente Hengelo de komende jaren in wil slaan met winkelen en het winkelaanbod.
Als uw raad de voorliggende, geactualiseerde, detailhandelsvisie vaststelt, zal samen met de eerder genoemde partners, binnen de kaders van deze visie, een uitvoeringsprogramma worden opgesteld om deze ambities te bewerkstelligen.
In dit uitvoeringsprogramma zal uitdrukkelijk worden opgenomen dat het college een actieve rol op zich moet nemen om in gesprek te gaan met marktpartijen om zodoende leegstand trachten te voorkomen en een eventuele herbestemming mogelijk te maken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?