1001014 - Aanvraag omgevingsvergunning Rotersweg 44 (landgoed 't Kluenven)

Op 28 december 2012 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het Slaaphuis gelegen op Landgoed ’t Kluenven BV aan de Rotersweg 44 te Hengelo. Het Slaaphuis is een vakantiewoning op het landgoed welke onmisbaar is voor de instandhouding van het landgoed. Gezien de behoefte van de doelgroep is het wenselijk om een rollatorvriendelijke slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren.
De beperkte uitbreiding van het Slaaphuis past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied zoals de raad dat heeft vastgesteld op 17 september 2010. Om de uitbreiding van het Slaaphuis mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden afgegeven voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a en c Wabo). Hiervoor moet de in de Wabo aangegeven uitgebreide procedure worden doorlopen.

Het bevoegd gezag is het college van burgemeester en wethouders. Voor een dergelijke ontwikkeling is tevens een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist (artikel 2.1 Wabo en artikel 6.5 Bor). Voor dit bouwplan is afwijken van het bestemmingsplan uitsluitend mogelijk door toepassing te geven aan artikel 2.12, 1e lid sub a onder 3 Wabo. Hiervoor moet de in de Wabo aangegeven uitgebreide procedure te worden doorlopen. Door de raad is een lijst met categorieën van gevallen vastgesteld
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Aangezien het gaat om een plan in het buitengebied, is in dit geval deze verklaring van geen bedenkingen wél vereist.

Het afgeven van een dergelijke verklaring kan alleen als er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voor deze uitbreiding is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Het plan is voor vooroverleg voorgelegd aan de Provincie Overijssel. Deze beperkte uitbreiding zal de aanwezige landschappelijke waarden van het landgoed niet onevenredig aantasten. De uitbreiding zal wel bijdragen aan de duurzame instandhouding van het landgoed. De Provincie ziet dan ook geen problemen in de realisatie van deze uitbreiding. Ook is deze kleinschalige uitbreiding niet in strijd met de structuurvisie Hengelo 2030.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?