1001267 - FBK stadion

Er ligt een financiële taakstelling van €280.000 op de exploitatie van het FBK-stadion. Daarnaast pleit de gemeenteraad voor het behoud van de breedtesport(atletiek) en de FBK-Games in het stadion. De enige oplossing voor het kunnen behalen van de bezuiniging ligt in het (mede)gebruik van het stadion door  FC Twente. Er is onderzoek gedaan naar mogelijk dubbelgebruik (voetbal en atletiek) in het FBK-stadion. Dit is technisch haalbaar, maar door de betrokken partijen niet wenselijk geacht en financieel onhaalbaar.
Er zijn nog twee alternatieve opties.

Het eerste alternatief is het laten ombouwen van het FBK-stadion door FC Twente tot een voetbalstadion. FC Twente neemt naast de verbouwingskosten van het stadion ook een aanzienlijk deel van de exploitatiekosten over. Hierdoor kan de gemeente haar bezuinigingstaak halen. Dit alternatief betekent het einde van de FBK-games in Hengelo. In dit alternatief zal de huidige oefeninloopbaan moeten worden ge-upgrade tot een volwaardige atletiekaccommodatie voor de lokale breedtesportatletiek.

Het tweede alternatief is om het huidige FBK-stadion intact te laten. Dit besluit impliceert ook een meerjarige financiële ondersteuning van de FBK-Games van minimaal €100.000 per jaar. Dit betekent dat er een bezuiniging van €380.000 moet worden gevonden binnen de gemeentelijke (sport)begroting.

Het college heeft in haar besluit van 28 mei jl. besloten om de voorkeur uit te spreken voor het eerste alternatief en dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Echter, op 29 mei heeft FC Twente zich teruggetrokken in dit traject, waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan. Het oorspronkelijke besluit kan dus niet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stelt nu voor om de zomerperiode te gebruiken om nogmaals met de betrokken partijen in gesprek te gaan over een passende oplossing. Daarbij zal het college de betrokkenen vragen om te komen met een voorstel waarin er een duurzame oplossing wordt gevonden voor de te realiseren bezuinigingstaak. Het college zal dan uiterlijk in oktober een definitief collegevoorstel met betrekking tot de toekomst van het FBK-stadion en de FBK-Games voorleggen aan de gemeenteraad.

Behandeld in:

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?