1001498 - Toekomstperspectief Primato

In januari heeft uw raad de begroting 2013 van Stichting Scholengroep Primato goedgekeurd. Aan deze goedkeuring waren een aantal maatregelen verbonden. Deze waren het in kaart brengen van mogelijke samenwerkingsopties, een reorganisatie- en sociaal plan en een huisvestingsadvies. Met deze maatregelen zijn een taskforce, samenwerking tussen Primato en gemeente Hengelo, aan de slag gegaan en de uitwerking is terug te vinden in de rapportage Toekomstperspectief Openbare Scholen Hengelo.

In de rapportage worden de visie, de leerling ontwikkeling, samenwerkingsopties, personeel, huisvesting en meerjarenbegroting besproken. Vermeldingswaardig is dat de conceptjaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van 26.000, - euro. De meerjarenbegroting laat vanaf 2014 door de genomen maatregelen een positieve ontwikkeling zien. Dat blijkt uit het feit dat de begroting elk jaar met een positief resultaat sluit.

Voordat de maatregelen zijn beslag kunnen krijgen is er een extra garantstelling van 400.000 euro nodig. Samen met de eerdere garantstelling van 500.000,- vormt dit de benodigde 900.000,-. Over de financiële mogelijkheden zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van OC&W. Vele schoolbesturen in Nederland hebben financiële problemen. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden zijn de ministeries van OC&W, Binnenlandse Zaken, Financiën en de VNG met elkaar in gesprek gegaan. Bij financiële problemen is het ministerie van Financiën bereid om een lening te verstrekken aan de schoolbesturen. Hiervoor vragen zij echter een garantstelling. Deze garantstelling moet in het geval van openbaar onderwijs gegeven worden door de gemeenten en in het geval van bijzonder onderwijs door het ministerie van OC&W. Het ministerie van OC&W heeft samen met de gemeente de situatie van Primato bekeken en noodzaak bepaald voor de garantstelling. De gemeente bepaalt de voorwaarden van verantwoording, hoogte van het bedrag en termijn. Dit alles heeft plaatsgevonden in overleg met het ministerie van OC&W en ministerie van Financiën.

Voor wat betreft de organisatie moet Primato ook een volgende stap zetten. Tot nu toe heeft Primato qua organisatie gekozen voor een feitelijke scheiding van bestuur en intern toezicht. Er is via een management statuut een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Door de keuzes en maatregelen die afgelopen jaar en aankomend jaren genomen worden, het nu ook tijd is om niet alleen via een management statuut, maar ook qua organisatie over te gaan tot een scheiding van functies. Dit wil zeggen dat er een organieke scheiding zou moeten komen, een Raad van Toezicht model.


 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?