1001648 - Kadernota 2014-2017

Conform de “Verordening op het financiële beleid en beheer” biedt het college traditioneel in mei/juni de Kadernota aan uw raad aan. Deze geeft de financieel beleidsmatige kaders weer. We hebben op dit moment een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de financiële consequenties op de diverse beleidsterreinen voor de periode 2014-2017. Deze zijn geschetst in het financieel perspectief.
In de komende periode worden de meeste rijksmaatregelen op de diverse beleidsterreinen uit het Regeer-, Sociaal - en Zorgakkoord nog vertaald in (definitieve) wet- en regelgeving. Vooralsnog handhaven wij ons standpunt dat de “gekorte” rijksbudgetten uitgangspunt zijn voor de transities Werk/Participatie, AWBZ/WMO, Jeugdzorg. Dat wil zeggen dat de in- en uitvoering van de transities binnen de overgehevelde rijksbudgetten moet plaatsvinden. Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief. Daarnaast wordt instemming gevraagd met de regelmatige actualisering van het financieel meerjarenperspectief, de genoemde maatregelen in het dekkingsplan 2014-2017 en de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting 2014-2017. Om het te hanteren omslagrentepercentage te bepalen zal eerst een uitgebreide notitie worden opgesteld en ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.
In het dekkingsplan 2014-2017 gaat het om een pakket bezuinigingsmaatregelen ter grootte van € 3,0 miljoen, zijnde het voorlopige structurele tekort in 2015. Ons college is zich terdege bewust van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een solide meerjarig financieel beleid. Tegelijkertijd realiseren we ons “dat we niet over ons eigen graf heen moeten regeren” en ook behoedzaam moeten omgaan met ingrijpende bezuinigingen in relatie tot de grilligheid van het huidige rijksbeleid. Daarom gaan we in deze bezuinigingsronde 2014-2017 uit van twee sporen. Eén spoor gaat uit van het aanbieden van een structureel sluitende begroting op korte termijn. Het andere spoor behelst de grondige voorbereiding voor een waarderingsdiscussie op het niveau van de gemeentelijke activiteiten. Voor de jaren 2016 en 2017 is er een extra structurele taakstelling oplopend tot ruim € 5,2 miljoen (in 2017) in te vullen. Deze komt dus boven op de taakstelling in 2015. Mede door de onduidelijkheid van het huidige rijksbeleid lijkt het ons onverantwoord om momenteel ingrijpend te bezuinigingen voor de jaren 2016 en 2017, terwijl we nog geen zicht hebben op de exacte financiële consequenties van de decentralisaties.
De gemeenteraad neemt op 2 en 3 juli een besluit over de Kadernota 2014-2017 (inclusief het dekkingsplan). Daaraan voorafgaand is er door het presidium een commissievergadering gepland op 12 juni a.s., waarin belanghebbenden kunnen inspreken, en een gezamenlijke commissiebespreking van de Kadernota op 20 juni a.s. De besluitvorming door de raad is op 2 en 3 juli a.s. voorzien. De individuele maatregelen waartoe de raad besluit, worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017, die in november door de raad wordt vastgesteld.
De gevolgen van de maatregelen zullen merkbaar zijn in de stad, bij de partners en inwoners, maar ook in de gemeentelijke organisatie. Toch blijft Hengelo haar sociale gezicht behouden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?