1001651 - Verbeterplan Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU)

De Wet werk en bijstand (WWB) kent een financieringssystematiek die ertoe leidt dat gemeenten financieel risico lopen en tekorten op het verstrekken van uitkeringen zelf moeten dragen. In Hengelo is sprake van een structureel tekort (drie opeenvolgende jaren). Op grond daarvan is een beroep gedaan op de Meerjarige aanvullende uitkering (MAU). De aanvraag is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie heeft laten weten dat de aanvraag voldoet aan de pre-toets (vormvereisten). Voor het verder in behandeling nemen van de aanvraag kan het ministerie eisen dat er een door de gemeenteraad goedgekeurd verbeterplan wordt opgesteld. Indien het ministerie van oordeel is dat een dergelijk plan vereist is, dan zal de deadline in de zomermaanden zijn. Gezien de vergaderfrequentie van de raad bestaat het risico dat de deadline niet kan worden gehaald. Derhalve wordt aan de raad gevraagd om het college te mandateren om indien nodig het verbeterplan goed te keuren.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?