1001701 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Hengelo. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Rijksweg, aan de noordzijde door de "Omloopleiding" en het Twentekanaal, aan de oostzijde door het spoor (stamlijn AKZO), en aan de zuidzijde (in hoofdzaak) door de Boortorenweg, de Rougoorweg, de Boekeloseweg, de Parelstraat, de Topaasstraat en de Fabelenweg.

Bij het maken van het conserverende bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal is zoveel mogelijk aangesloten bij de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen. Vanwege de ouderdom van de geldende plannen was wel een aanpassing van de bedrijvenlijsten nodig.

Het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal heeft van 27 februari tot en met 9 april 2013 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn 11 ontvankelijke zienswijzen ingediend. In de "Nota beantwoording zienswijzen - Bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal op enkele punten te wijzigen.
In de toelichting is ingegaan op de Nota Archeologie en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening. Op de verbeelding is onder meer een gasleiding en een gasontvangststation toegevoegd en is de geluidzone aangepast.  In de regels zijn onder andere artikel 5 Bedrijventerrein Industrie en artikel 15 Leiding-Gas op onderdelen aangepast. Tevens worden enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Er is bijvoorbeeld een paragraaf over cultuurhistorie toegevoegd in de toelichting en is artikel 15 Leiding - Gas aangepast. Voor alle wijzigingen wordt verwezen naar de "Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal".


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?