1001810 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wielewaalstraat/Beethovenlaan

Het plangebied omvat het braakliggende terrein op de hoek van de Beethovenlaan en de Wielwaalstraat. Initiatiefnemer Droste Vastgoedontwikkeling heeft op deze locatie nieuwbouwplannen. De plannen zijn om hier circa 8 grondgebonden woningen en een woon-zorgcomplex te realiseren. Bij het woon-zorgcomplex zal de mogelijkheid bestaan voor het realiseren van commercieel- maatschappelijke functies op de begane grond. Het geldende bestemmingsplan ‘Vooroorlogse wijken’ laat op deze plek niet de gewenste ontwikkeling toe. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Het ontwerp bestemmingsplan Wielewaalstraat/Beethovenlaan heeft van 29 mei 2013 tot en met 9 juli 2013 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 2 zienswijzen ingediend. 

In de ‘Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Wielewaalstraat/Beethovenlaan' is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Wielewaalstraat/Beethovenlaan op enkele punten te wijzigen.

De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Wielewaalstraat/Beethovenlaan”.

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan de Gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. Vervolgens zal het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijden deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?